Orbit

浏览人次: 1339

修课规定

        本系修业规定如下:

        毕业学分为128学分。

        包括

        必修:IC设计与无线通讯组94学分,奈米电子与能源技术组93学分。

        选修:IC设计与无线通讯组34学分,奈米电子与能源技术组35学分。

        基础课程:17学分。

        通识教育:17学分。